Podpora rozvoje podnikatelských dovedností

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. realizovalo projekt financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.  CZ. 1.07/3.2.13/04.0009 s názvem Podpora rozvoje podnikatelských dovedností. Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program včetně studijních opor zaměřený na rozvoj a zdokonalení podnikatelských znalostí a dovedností pro začínající podnikatele a pro osoby, které chtějí podnikání zahájit. Vytvořený vzdělávací program je 120 hodinový a skládá se ze tří modulů (Příprava na podnikání – 40 hodin, Realizace podnikatelské činnosti – 40 hodin a Daně a účetnictví – 40 hodin). Více informací a kontakty najdete na http://www.cucupardubice.cz/projekty/podnikatele/.

Výsledky projektu MASTERS

Seznamte se s výsledky projektu MASTERS (září 2015 do září 2017), jehož cílem je podpora studentů v jejich budoucí pracovní kariéře, zlepšení jejich ekonomické situace a podpora rozvoje vzdělávání prostřednictvím inovací založených na ICT. Projekt MASTERS navazuje na projekt TESC – Certifikát podnikatelských dovedností.

Výstupy projektu:

  • Studie o vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností s využitím mobilních zařízení
  • Výukové metody a materiály pro vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností s využitím mobilních zařízení
  • Učební materiály pro studenty podnikatelských dovedností s využitím mobilních zařízení
  • Mobilní aplikace MASTERS

Pro více informací klikněte na https://www.masters-project.eu/cz/.

Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov

Krajina vnitřní mysli a okolního světa

Výstup z projektu Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum)

Kniha obsahuje konkrétní příklady výchovy k podnikavosti v praxi. Jedná se o  příběhy ze švédského města Söderhamnu, ze škol St. George a St.Marks v Anglii, škol a mateřských škol v obcích v oblasti Milána a Cremony na severu Itálie
Autoři se v publikaci zamýšlí, jak lze tvořivost a podnikavost zasadit do kultury a učebních osnov. V kapitole nazvané „Kultura podnikavé a kreativní pedagogiky“, je představen krátký historický nástin a některé obecné pohledy na toto vzdělávací zaměření. Pak přicházejí na řadu různé příklady a nakonec krátké shrnutí.

Více na https://ececcc.eu/ececc/images/PDF/d%2039%20handbook%20cz.pdf

Analýza podnikatelského vzdělávání v ČR a zahraniční dobré praxe

Výstup v rámci projektu Podpora podnikatelského vzdělávání podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje.
V dokumentu jsou identifikovány  evropské země s dobrou praxí, které úspěšně zavedly podnikatelské vzdělávání do učebních osnov a jejichž know-how by se dalo převést do českého prostředí. Součástí analýzy je také zjištění poptávky po podnikatelském vzdělávání.
Více na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=258512&TypeID=7

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků

Seznamte se s výsledky projektu Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (CZ.1.07/1.1.26/03.0011), který realizovala v roce 2014 Univerzita Palackého v Olomouci. Více o projektu a jeho výstupech (Náměty pro výrobu produktů v podnikatelském kroužku – 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Výchova k podnikavosti – 2. stupeň ZŠ – osobnostní a sociální výchova, Člověk a svět práce, Průřezová témata, Baterie diagnostických testů – 2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, fyzika, Český jazyk a literatura, výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie, zeměpis, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce) naleznete na https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/9916