„Klíčové schopnosti pro celoživotní vzdělávání“ KOM(2005)548

Podle návrhu Komise na doporučení s názvem „Klíčové schopnosti pro celoživotní vzdělávání“ KOM(2005)548 v konečném znění „Podnikání znamená schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, což předpokládá tvořivost, inovativní přístup a schopnost nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. To je přínosné pro všechny v jejich každodenním životě doma i ve společnosti, zaměstnancům to pomáhá pochopit souvislosti jejich práce, umožňuje jim to chopit se příležitostí a je to základem pro podnikatele zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi“. Více najdete na

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com%282005%290548_/com_com%282005%290548_cs.pdf

Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány? Jak se učitelé na tento úkol připravují? Na tyto hlavní otázky se zaměřuje  studie Eurydice o výchově k podnikavosti.Publikace je ke stažení na https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/992a2ad8-dac8-11e5-8fea-01aa75ed71a1

Akční plán podnikání 2020

Evropská komise vyzdvihuje výchovu k podnikání jako klíčový faktor podporující konkurenceschopnost v globalizovaném hospodářství, ve Strategii Evropa 2020, která vychází z Lisabonské strategie, je výchova k podnikavosti jedním z cílů. V lednu 2013, v rámci akce na podporu podnikání (Akční plán podnikání 2020 – opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě) vyzvala Evropská komise všechny členské státy, aby zajistily, že podnikání bude začleněno do učebních osnov primárního, sekundárního, terciárního a vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých do konce roku 2015 jako klíčová kompetence. (Pokračování textu…)

Výchova k podnikavosti

Důležité informace o tom, jak je výchova k podnikavosti vnímána a definována v závěrerech Evropské komise ve Strategii Evropa 2020 se dozvíte v článku Národního ústavu pro vzdělávání Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti. Jsou zde uveřejněny i videometodiky spolu s textovými materiály (Úvod do oblasti, Nauka o podnikání a ekonomické vzdělávání, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Tři úrovně výchovy k podnikavosti, Fiktivní firma). Tyto materiály byly zpracovány pracovníky NUV v rámci projektu P-KAP: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-kompetenci-k-podnikavosti-a-kreativite

Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Malé, čisté a konkurenceschopné Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí {SEK(2007) 906} {SEK(2007) 907} {SEK(2007) 908} /* KOM/2007/0379 konečném znění */ je dostupné na

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0379