Evropská komise vyzdvihuje výchovu k podnikání jako klíčový faktor podporující konkurenceschopnost v globalizovaném hospodářství, ve Strategii Evropa 2020, která vychází z Lisabonské strategie, je výchova k podnikavosti jedním z cílů. V lednu 2013, v rámci akce na podporu podnikání (Akční plán podnikání 2020 – opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě) vyzvala Evropská komise všechny členské státy, aby zajistily, že podnikání bude začleněno do učebních osnov primárního, sekundárního, terciárního a vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých do konce roku 2015 jako klíčová kompetence. Dokument Akční plán podnikání 2020 – opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě si můžete stáhnout na následujícím odkazu v českém jazyce

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0512+0+DOC+XML+V0//CS