Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Malé, čisté a konkurenceschopné Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí {SEK(2007) 906} {SEK(2007) 907} {SEK(2007) 908} /* KOM/2007/0379 konečném znění */ je dostupné na

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0379